Privacyverklaring

 

 

Dit is de privacyverklaring van ICF Nederland (International Christian Fellowship). Hierin leggen we uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dit zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken.

WIE WIJ ZIJN
ICF is een zelfstandige kerk die ontstaan is uit de droom dat de kerk weer dynamisch, echt en actueel moet zijn voor de mensen. Samen geloven we in God, integreren het in ons dagelijks leven en hebben we echte vriendschappen. Deze privacyverklaring is van toepassing de volgende entiteiten: ICF Leiden, ICF Rotterdam, ICF Amsterdam en ICF Activities.

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Of over het gebruik van uw persoonsgegevens door ICF? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming (FG), Richard Lejour.

COOKIES
Bezoekt u onze website, dan maken we gebruik van cookies. We gebruiken technische cookies om de website goed te laten functioneren. Ook gebruiken wij een programma voor website statistieken, maar daarbij maken wij uw gegevens anoniem.

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
We zullen uw persoonlijke informatie alleen verwerken als we hier een wettelijke basis voor hebben. De wettelijke basis hangt af van welke activiteit of activiteiten u met ons aangaat en waarin wij uw gegevens nodig hebben om die activiteit te doen of uit te voeren. De wettelijke basis in bijna alle gevallen zal zijn:

 • omdat u ons toestemming hebt gegeven;
 • omdat we een overeenkomst moeten uitvoeren, bijvoorbeeld bij de aanschaf van een ticket voor een evenement of cursus,;
 • omdat we dat wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld het vastleggen van uw donaties aan ICF of vastleggen van een vrijwilligersovereenkomst,
 • om vitale belangen te beschermen. Bijvoorbeeld als u op een ICF camp, conferentie of bij een meeting bent en u wordt onwel door ziekte, noodlot of allergie. In zo’n geval kunnen we uw gegevens gebruiken om u te helpen, want in zo’n geval is het lastig of zelfs onmogelijk om u eerst om goedkeuring te vragen en u dan te helpen.

WAAROM VERWERKEN WIJ BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS?
ICF verwerkt bijzondere gegevens als kerkgenootschap en/of stichting zonder winstoogmerk, omdat we op godsdienstig vlak werkzaam zijn. Bijvoorbeeld, door uw inschrijving voor een ICF cursus, evenement of als vrijwilliger, valt automatisch af te leiden wat uw religieuze overtuiging en/of interesse is. Daarmee vallen sommige gegevens volgens de wet AVG automatisch onder bijzondere gegevens.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN EN GEBRUIKEN WIJ?
Als wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, is dat meestal omdat u zelf contact met ons hebt opgenomen, bijvoorbeeld bij het aanmelden van een cursus, een donatie doet of een ICF account aanvraagt. En u daarbij informatie over uzelf hebt gegeven.

De soorten persoonlijke informatie die door ons worden verzameld, zijn onder meer:

 • persoonlijke gegevens zoals uw titel, voornaam, achternaam en geboortedatum;
 • contactgegevens zoals postadres, postcode, e-mailadres, mobiele telefoonnummers en telefoonnummers;
 • indien nodig, demografische informatie zoals burgerlijke staat, nationaliteit, opleiding, werk/kwalificaties en familie details;
 • financiële informatie zoals donatie geschiedenis en uw bankgegevens;
 • gegevens van uw echtgeno(o)t(e) en familie als u zich vrijwillig aanmeldt, zich registreert voor evenementen en/of uw kinderen om welke reden dan ook bij ICF;
 • niet-financiële informatie zoals paspoorten, rijbewijzen; (als u zich inschrijft voor een event, camp of conferentie en we bijvoorbeeld ten behoeve van een huurbusje of vliegtickets rijbewijs en/of paspoort nodig hebben)
 • gegevens van werknemers en vrijwilligers zoals vaardigheden, talen en ervaring;
 • aantekeningen van uw contact met ons;
 • door u verstrekte foto’s of foto’s genomen bij ICF, bij diensten of evenementen.

WELKE BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE?
We kunnen bijzondere persoonsgegevens verzamelen en opslaan (bijzondere gegevens zoals genoemd in AVG), zoals:

 • religieuze informatie (aanwezigheid bij evenementen/activiteiten, persoonlijke geloofs beslissingen, zoals dopen, opdragen kinderen en gebedskaarten);
 • gezondheidsinformatie verstrekt tijdens pastorale gesprekken;
 • gezondheidsinformatie om als vrijwilliger bij ICF te kunnen meewerken (voor sommige vrijwilligers posities (bijvoorbeeld vrijwilligers in het kinderwerk) hebben we zeer strikte eisen, in de intakeprocedure stellen veel persoonlijke gezondheidsvragen.

HOE WIJ UW GEGEVENS GEBRUIKEN?
We verzamelen informatie over u voor verschillende doeleinden op basis van verschillende redenen. Een deel van de informatie wordt bijvoorbeeld door u gegeven als u zich aanmeldt voor activiteiten of evenementen. Soms zijn wij op grond van wet- en regelgeving verplicht om informatie over u te verzamelen en te verwerken, en op andere momenten zullen we dat doen om ons werk als kerk (zonder winstoogmerk) te kunnen uitvoeren.

Uw persoonlijke informatie zal worden behandeld in overeenstemming met de Wet. Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht of doorgegeven. Ze worden alleen gedeeld met anderen indien u daarvoor toestemming hebt gegeven of indien dat contractueel of wettelijk is toegestaan of vereist.

We zullen uw persoonlijke informatie niet voor andere doeleinden gebruiken zonder eerst uw toestemming te vragen, tenzij dat is toegestaan of vereist door de wet.

Over het algemeen zal het gebruik van uw persoonlijke gegevens op basis zijn van kerkelijke (zonder winstoogmerk) activiteiten en met uw toestemming het volgende omvatten:

 • om u op de hoogte houden van diensten, activiteiten, evenementen en conferenties van ICF;
 • om werknemers en vrijwilligers te beheren;
 • om donaties te werven en te verwerken, alsook gerelateerde wettelijke rechten en plichten;
 • voor het starten en behouden van uw betrokkenheid met ons;
 • voor het beantwoorden van een vraag of verzoek om nadere informatie of over een klacht over ons, onze diensten, activiteiten en evenementen;
 • om u te registreren voor evenementen, conferenties en om de gevraagde diensten te bieden;
 • om de kerk te helpen om diensten en producten te leveren, die waardevol zijn voor mensen die betrokken zijn bij ICF;
 • om ICF te helpen voor management- en administratieve doeleinden, zoals boekhouding, betalingen met creditcard/debitcard, fraude bestrijdingsmaatregelen, onderhoud en ontwikkeling.

HOE BEVEILIGEN WIJ UW GEGEVENS?
Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen, zodat deze gegevens bijvoorbeeld niet verloren raken. Wij doen dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Informatie die u op papier verstrekt, zoals toestemmingen en brieven, of informatie die wordt vastgelegd in vergaderingen met personeel of vrijwilligers, kan worden overgebracht naar beveiligde virtuele systemen of worden opgeslagen in beveiligde fysieke archiveringssystemen.

Externe dienstverleners kunnen informatie verwerken, bestellingen uitvoeren en leveren, donaties en creditcardbetalingen verwerken en namens ons ondersteunende diensten verlenen. Wanneer dergelijke details worden gedeeld, beperken de geldende overeenkomsten het gebruik van uw informatie tot het doel waarvoor deze wordt verstrekt en zorgen zij ervoor dat deze veilig en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy worden bewaard.

Alle externe partijen voor het verwerken/opslaan van persoonsgegevens voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens (AVG).

PARTIJEN VOOR FINANCIËLE AFHANDELING
Alle (online) donaties met creditcards/bankpassen worden veilig afgehandeld via externe partners. Creditcard- of bankpas gegevens worden niet geregistreerd door ICF en niet opgeslagen op onze systemen.

Alle externe partijen voor het verwerken van financiële transacties voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens (AVG)

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken. Maar soms zijn wij (wettelijk) verplicht om uw gegevens langer te bewaren.

LINKS EN SOCIALE MEDIA
Onze website kan ook links bevatten naar andere websites of deze website kan ook social-media-knoppen bieden, waardoor het delen van webinhoud rechtstreeks naar een social-media-platform zoals Facebook, Twitter, WhatsApp en YouTube mogelijk is.

Wij ondersteunen geen social-media-website(s) en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan, tenzij gepost of goedgekeurd door ons, noch zijn wij verantwoordelijk voor de cookies die dergelijke websites kunnen bevatten.

Het gebruik van dergelijke knoppen of links is op eigen risico en u moet de authenticiteit van sites verifiëren voordat u op dergelijke sites persoonlijke informatie post of verstrekt.

We vragen niet om wachtwoorden of persoonlijke gegevens op sociale media.

Websites zoals Vimeo en YouTube worden gebruikt om video’s op de website te laden en serviceproviders zoals Brushfire, MailChimp en Google Analytics kunnen via deze site hun eigen cookies verzenden. Raadpleeg het cookie- en privacybeleid op deze sites van derden als u hier meer informatie over wilt.

DOWNLOADS
Alle documenten of bestanden die beschikbaar zijn gemaakt om te downloaden van onze website worden op eigen risico van de gebruiker aangeboden.

WAT ZIJN UW RECHTEN?
Hieronder leest u welke privacyrechten u heeft als ICF uw persoonsgegevens verwerkt. En hoe u een verzoek kunt doen bij ICF als u uw privacyrechten wilt gebruiken.

Verzoek doen

U kunt uw verzoek doen per e-mail of brief:
ICF Nederland
Verzoek Privacyrechten
2331 BD Rijnsburg
Nederland

Recht op inzage
Wilt u weten welke persoonsgegevens ICF van u verwerkt? Dan kunt u een inzageverzoek doen.

Recht op rectificatie
Blijkt dat uw gegevens bij ICF onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aanvullen.

Recht op vergetelheid
U kunt, in een aantal gevallen, aan ICF vragen om uw gegevens te wissen.

Recht op dataportabiliteit
U kunt een beroep doen op het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens) als ICF uw gegevens verwerkt omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Of om een overeenkomst met u uit te voeren. Let op: dit geldt alleen voor gegevens die ICF digitaal verwerkt, dus niet voor papieren bestanden.

Recht op beperking van de verwerking
U kunt ICF vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken.

Recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door ICF.

Wilt u één van deze rechten uitoefenen, neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming Richard Lejour.

Privacyklacht melden
Bent u het niet eens met hoe ICF met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u een privacyklacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

ICF Nederland
Oegstgeesterweg 206B
2231 BD Rijnsburg
Nederland
info@icfnl.church